Bộ phận Không chính quy – Cao học

1452

1. NHÂN SỰ

STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  EMAIL
1 Nguyễn Thị Thanh Thúy Q. Giám đốc thanhthuy@bdu.edu.vn
2 Huỳnh Thị Biểm Phó Giám đốc huynhbiem.cm@bdu.edu.vn
3 Trần Nguyễn Việt Linh Nhân viên tnvlinh.cm@bdu.edu.vn

2. THÔNG TIN LIÊN HỆ

 – Điện thoại: 02903 552 177 (Ext: 124)