Phòng Công tác sinh viên – Đoàn thể

1091

I. GIỚI  THIỆU

    Phòng Công tác Sinh viên & Đoàn thể đóng vai trò làm người đại diện, làm cầu nối giữa sinh viên với Ban lãnh đạo và ngược lại.

II. CHỨC NĂNG

    1. Tham mưu giúp Ban lãnh đạo về công tác chính trị, tư tưởng, công tác tuyên truyền vận động và công tác văn hóa quần chúng trong trường.

    2. Tham mưu giúp Ban lãnh đạo trong công tác quản lý học sinh sinh viên, học viên thuộc các loại hình đào tạo tại trường.

    3. Tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của địa phương trong công tác học sinh sinh viên, tiến hành các biện pháp thích hợp đưa công tác sinh viên vào nề nếp, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và dân chủ trong công tác học sinh sinh viên và đảm bảo cho học sinh sinh viên thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

    4. Quản lý sinh viên về học tập và rèn luyện, chú trọng công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống, kỷ năng sống cho sinh viên. Cung cấp cho sinh viên thông tin cần thiết của Trường, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những thắc mắc của học sinh sinh viên.

    5. Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong các công tác học sinh sinh viên.

III. NHIỆM VỤ

    1. Công tác hành chính

        Giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến sinh viên như xác nhận là học sinh sinh viên của Trường để sinh viên bổ túc hồ sơ hành chính, được vay tín dụng đào tạo và học sinh sinh viên thuộc diện chính sách được hưởng các chế độ trợ cấp của Nhà nước; thường trực tiếp Phụ huynh, học sinh sinh viên, các đối tác bên ngoài và hướng dẫn đến các phòng, ban liên quan hoặc Ban lãnh đạo (nếu xét thấy cần thiết) để giải quyết các yêu cầu của học sinh sinh viên.

        Tiếp nhận và giải quyết mọi đơn từ, khiếu nại, khiếu tố liên quan đến sinh viên để giải quyết hoặc báo cáo Ban lãnh đạo giải quyết.

    2. Công tác tổ chức, quản lý lớp học và rèn luyện sinh viên

        Phối hợp với Phòng Đào tạo và Khảo thí, Thanh tra kiểm tra học sinh sinh viên thực hiện nội quy học đường.

        Triển khai thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đối với giảng viên. Công tác đánh giá ý thức học tập và rèn luyện của sinh viên theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo và Quyết định,  hướng dẫn thực hiện quy chế này của Hiệu trưởng.

        Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật học sinh sinh viên của Trường. Tổ chức thực hiện thi đua, khen thưởng và kỷ luật học sinh sinh viên theo Quy chế học sinh, sinh viên của trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

         Tổ chức thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” đầu khóa học và cuối khóa học, lễ tốt nghiệp cho sinh viên.

        Tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi sinh viên giỏi, olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích hoạt động học tập khác.

        Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho sinh viên theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 50/2007/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo.

        Theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tham gia hoạt động của tổ chức Đảng và đoàn thể trong Trường; phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, các tổ chức chính trị, xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của sinh viên, tạo điều kiện cho học sinh sinh viên có môi trường rèn luyện, phấn đấu.

        Tổ chức và quản lý tốt về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại ký túc xá của nhà trường (nếu có).

    3. Công tác y tế, thể thao, văn hóa, văn nghệ

        Phối hợp với Trạm Y tế trường thực hiện công tác y tế trường học, tổ chức khám sức khoẻ cho học sinh sinh viên khi vào nhập học (nếu có); chăm sóc, phòng chống dịch bệnh và khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên trong thời gian học tập theo quy định; đề nghị Ban lãnh đạo xử lý những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khỏe để học tập.

        Tổ chức cho học sinh sinh viên viên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; Tổ chức thi đấu và tham gia các giải văn nghệ, thể thao do các cấp tổ chức.

    4. Công tác an ninh, chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống các tệ nạn xã hội trong và ngoài trường

        Phối hợp với chính quyền và công an địa phương trên địa bàn Trường đặt trụ sở  xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho học sinh sinh viên, giải quyết các vụ liên quan đến học sinh sinh viên.

        Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến học sinh sinh viên, hướng dẫn sinh viên chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế; phát hiện và xử lý sinh viên có hành vi vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế, …

        Tư vấn pháp lý, tâm lý xã hội, các hoạt động hỗ trợ cho học sinh sinh viên.

        Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế công tác học sinh, sinh viên ngoại trú ban hành kèm theo Quyết định số 43/2002/QĐ-BGDĐT ngày 22/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo.

    5. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên

        Tham mưu cho Ban giám đốc trường tổ chức thực hiện các chế độ của nhà Trường đối với sinh viên tàn tật, khuyết tật, sinh viên diện chính sách, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện các chế độ chính sách Nhà nước đối với học sinh sinh viên về học bổng, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác liên quan đến học sinh sinh viên.

    6. Công tác Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên

        Thực hiện theo hướng dẫn của Điều lệ Đoàn và Điều lệ Hội.

IV. QUYỀN HẠN

    Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của nhà trường.  

    Lập hồ sơ tham mưu cho hội đồng kỷ luật Nhà trường trong công tác xử lý kỷ luật học sinh, sinh viên vi phạm nội quy, quy chế học tập, sinh hoạt; là thành viên Hội đồng kỷ luật, ra quyết định xử lý học sinh sinh viên vi phạm quy chế học tập và rèn luyện, cho thôi học, xóa tên, dừng học, tiếp nhận lại…

    Phối hợp với các Cố vấn học tập trong việc thực hiện tốt các hoạt động liên quan đến sinh viên: Quản lý sinh viên, hoạt động phong trào, triển khai việc đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên theo học kỳ và theo năm học, công tác lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đối với giảng viên…

V. NHÂN SỰ

 STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  EMAIL
1  Hoàng Duy Thiên   Trưởng phòng – Bí thư Đoàn trường  duythien@bdu.edu.vn
2  Trịnh Huỳnh An  Phó phòng – Phó Bí thư Đoàn trường  huynhan.cm@bdu.edu.vn
3  Trần Tuấn Anh  Nhân viên  ntanh.cm@bdu.edu.vn
4  Trần Tiến Đạt  Nhân viên  ttdat.cm@bdu.edu.vn
5  Võ Vũ Đạt  Nhân viên  vvdat.cm@bdu.edu.vn
6  Ngô Mai Lý  Nhân viên  nmly@bdu.edu.vn

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Email: ctsv.cm@bdu.edu.vn
  • Điện thoại: 02903 552 177 (Ext: 205, 206) – Email: ctsv.cm@bdu.edu.vn