Phòng Kế toán – Tài chính -Tài vụ

705

I. CHỨC NĂNG

II. NHIỆM VỤ

III. NHÂN SỰ   

STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  EMAIL
1 Châu Thị Hồng  Quyền Trưởng phòng cthong.cm@bdu.edu.vn
2 Đinh Xuân Dũng Nhân viên dxdung.cm@bdu.edu.vn
3 Lê Út Em Nhân viên utem.cm@bdu.edu.vn
4 Nguyễn Văn Ngoan Nhân viên nguyenngoan.cm@bdu.edu.vn
5 Phạm Phú Quý Nhân viên phuquy.cm@bdu.edu.vn

IV. LIÊN HỆ