Phòng Ngoại vụ

806

I. CHỨC NĂNG

    1. Tham mưu cho Lãnh đạo Phân hiệu và thực hiện các chiến lược marketing, sản phẩm, khách hàng; tạo hình ảnh, phát triển thương hiệu Phân hiệu Cà Mau; nghiên cứu và mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm.

    2. Là cầu nối giữa Phân hiệu và Cơ quan/Doanh nghiệp.

II. NHIỆM VỤ

    1. Xây dựng và trình Ban Lãnh đạo Phân hiệu phê duyệt các chương trình, kế hoạch phát triển của đơn vị phù hợp với chiến lược phát triển của Phân hiệu;

    2. Lập kế hoạch gắn kết hoạt động Phân hiệu với cơ quan, doanh nghiệp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội. Điều tra, khảo sát, đánh giá chất lượng đào tạo, việc làm và nhu cầu xã hội, đề xuất chương trình đào tạo cụ thể theo yêu cầu cơ quan, doanh nghiệp;

    3. Xây dựng mối quan hệ hợp tác với cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân phục vụ cho các hoạt động quan hệ doanh nghiệp, hỗ trợ sinh viên trong việc kiến tập, thực tập, thực hành và giới thiệu việc làm cho sinh viên và tuyển sinh các hệ đào tạo;

    4. Tổ chức thực hiện các buổi giao lưu nghề nghiệp, các hoạt động đào tạo nhằm tăng cường hoạt động giao lưu giữa nhà trường với doanh nghiệp, phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên;

Tham mưu các hoạt động giao lưu, hội thảo, hội nghị, diễn đàn, sàn giao dịch với doanh nghiệp trong và ngoài trường;

    5. Tổ chức khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên toàn Phân hiệu sau khi tốt nghiệp; xây dựng dữ liệu về mạng lưới cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau và các tỉnh lân cận thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

    6. Phối hợp với cơ quan, doanh nghiệp về việc huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ; hợp tác giữa cơ quan, doanh nghiệp và sinh viên nhằm thực hiện các giải pháp cải tiến khoa học kỹ thuật từ các yêu cầu của đơn vị.

    7. Phối hợp các đơn vị liên quan trong Phân hiệu thực hiện các chương trình marketing, cập nhật thông tin lên website, cung cấp thông tin cho các đối tác;

    8. Chịu trách nhiệm tư vấn tuyển sinh ngoài Phân hiệu; tham mưu hợp đồng tuyển sinh với các đối tác; thông tin tuyển sinh, thiết kế và đăng quảng cáo tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

    9. Phối hợp với Tổ tư vấn tuyển sinh xây dựng chỉ tiêu, phương án tuyển sinh, biện pháp thực hiện phương án tuyển sinh các hệ đào tạo và xây dựng cơ chế – chính sách khen thưởng, khuyến khích tăng cường quy mô và hiệu quả tuyển sinh của Phân hiệu.

    10. Tổ chức khai thác các dịch vụ: Âm thanh, ánh sáng, Lễ tân, văn nghệ…theo chức năng quyền hạn.

    11. Thực hiện đầy đủ chế độ văn thư lưu trữ các hồ sơ, văn bản, tài liệu giao dịch theo quy định của pháp luật và quy định của Phân hiệu và các tài liệu chứng từ liên quan đến các hoạt động của phòng.

    11. Thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động của Phòng thường xuyên và đột xuất;

    12. Quản lý và sử dụng hiệu quả lao động, tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành và của Phân hiệu. Phòng thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phân hiệu khi cần thiết.

III. NHÂN SỰ

STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  EMAIL
1 Trần Thanh Thúy Phó phòng tranthuy@bdu.edu.vn
2 Nguyễn Văn Đẫm Phó phòng vandam.cm@bdu.edu.vn
3 Phạm Ngọc Cầm Nhân viên pncam.cm@bdu.edu.vn
4 Thái Văn Sữa Nhân viên vansua.cm@bdu.edu.vn
5 Lê Minh Trí Nhân viên lmtri.cm@bdu.edu.vn

IV. LIÊN HỆ

    Điện thoại: 0290 399 7777 – 02903 552 177 (Ext: 100,111,112)