Quản lý Khoa học – Đào tạo nghề

3992

I. CHỨC NĂNG

II. NHIỆM VỤ

III. NHÂN SỰ

STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  EMAIL
1 Quác Trường Xuân Q. Trưởng phòng truongxuan.cm@bdu.edu.vn
2 Trần Hữu Phước Thắng Nhân viên phuocthang.cm@bdu.edu.vn
3 Phạm Huy Nhân viên phamhuy.cm@bdu.edu.vn

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ: