Danh sách sinh viên lớp 18QT0101 làm chuyên đề tốt nghiệp

208

Phòng QL ĐT – CTSV – ĐH gửi các bạn danh sách đủ điều kiện và không đủ điều kiệm làm chuyên đề tốt nghiệp. Mọi thông tin phản hồi tại phòng QL ĐT – CTSV – ĐH trước ngày 12/12/2018 – Gặp Thầy Tuấn Thanh

Danh sách đủ điều kiện   bảng điểm

Danh sách không đủ điều kiện    Bảng điểm