Danh sách xét GDQP-AN HKIII năm 2018-2019

464

Phòng QL Đào tạo – CTSV – ĐH thông báo, danh sách xét điệu kiện GDQP-AN

Trong danh sách có danh sách đủ điều kiện và danh sách không đủ điều kiện các bạn xem qua và phản hồi về phòng QL ĐT-CTSV-ĐH đến hết ngày 01/12/2019. (nếu phản hồi trễ phòng QL ĐT-CTSV-ĐH sẽ không giải quyết về sau).

(Điều kiện xét: Điểm mỗi học phần >= 4.0 và điểm trung bình >= 5.0)

Danh sách