Lịch ôn Liên thông đầu vào tuần 18 từ ngày 06.01.2018-07.01.2018

179

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch ôn Liên thông đầu vào tuần 18 từ ngày 06.01.2018-07.01.2018.

Trân trọng!