Lịch ôn Liên thông đầu vào tuần 19 từ ngày 13.01.2018-14.01.2018

96

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch ôn Liên thông đầu vào tuần 19 từ ngày 13.01.2018-14.01.2018.

Trân trọng!