THÔNG BÁO Về việc tổ chức các môn kỹ năng mềm học kỳ 3 năm 2017 – 2018

78

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội thông báo về việc tổ chức các môn kỹ năng mềm học kỳ 3 năm 2017 – 2018.

Trân trọng!