Kết quả test Kiểm tra năng lực Anh văn đầu vào Khóa 20

694

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo kết quả test Kiểm tra năng lực anh văn đầu vào khóa 20.

Trân trọng!