Phòng Kế toán

3595

☑ CHỨC NĂNG

–  Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn và thực hiện chế độ kế toán – thống kê; Quản lý tài chính, tài sản theo pháp lệnh của Nhà nước, quy chế tài chính của Phân hiệu.

– Đáp ứng nhu cầu về tài chính cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Phân hiệu theo kế hoạch

NHIỆM VỤ

– Giúp Ban lãnh đạo về công tác kế toán thống kê, thông tin kinh tế, các hoạt động liên quan đến quản lý tài chính.

– Phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng trình Ban lãnh đạo ban hành quy chế quản lý tài chính của Phân hiệu, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện quy chế, đồng thời tổng hợp dự toán thu – chi phù hợp với nhu cầu của từng đơn vị phục vụ sản xuất kinh doanh của Phân hiệu

– Đảm bảo nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Phân hiệu, kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, tài sản của Phân hiệu.

– Tổ chức hạch toán, thống kê kế toán, phản ánh chính xác, đầy đủ các số liệu, tình hình luân chuyển các loại vốn trong sản xuất kinh doanh của Phân hiệu.

– Tính giá thành, lãi lỗ cho các lớp đang học tại Phân hiệu và các lớp dịch vụ mở theo yêu cầu đặt hàng của khách hàng.

– Nghiên cứu và phối hợp với các phòng ban khác để xây dựng các quy định cho thuê các dịch vụ tại Phân hiệu về giá cả cho thuê, chi phí phát sinh.

– Chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính năm, các báo cáo về thuế và kế toán, tài chính có liên quan.

– Đề xuất kiến nghị với Ban lãnh đạo Phân hiệu về việc thực hiện các quy chế quản lý tài chính, dự trù chi phí, thực hiện tốt các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

NHÂN SỰ   

STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  EMAIL
1 Châu Thị Hồng  Q.Trưởng phòng cthong.cm@bdu.edu.vn
2 Đinh Xuân Dũng Nhân viên dxdung.cm@bdu.edu.vn
3 Lê Út Em Nhân viên utem.cm@bdu.edu.vn
4 Nguyễn Văn Ngoan Nhân viên nguyenngoan.cm@bdu.edu.vn
5 Nguyễn Thanh Lan Nhân viên ntlan.cm@bdu.edu.vn

☑ LIÊN HỆ