Ban Quản lý Đào tạo – Công tác sinh viên

4915

☑ CHỨC NĂNG

 1. Tham mưu, giúp Phân Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chủ trương của Bộ GD&ĐT, của UBND Tỉnh Cà Mau và của Trường Đại học Bình Dương về đào tạo đại học, cao đẳng các hệ chính quy và hệ không chính quy;
 2. Tổ chức chỉ đạo, thực hiện và giám sát công tác giảng dạy và học tập của các hệ đào tạo đại học và cao đẳng trong Phân hiệu theo quy định.
 3. Tổ chức công tác thi, xét tốt nghiệp, cấp chứng chỉ đào tạo và quản lý hồ sơ văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp của sinh viên.

☑ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU:

 1. Tham mưu, giúp Phân Hiệu trưởng trong việc xác định mục tiêu đào tạo, quy mô đào tạo, cơ cấu ngành nghề, mở các ngành hoặc chuyên ngành mới; nghiên cứu đề xuất các biện pháp nhằm cải tiến và hoàn thiện nội dung, chương trình, quy trình, phương pháp đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo đại học, cao đẳng các hệ chính quy và không chính quy;
 2. Xây dựng kế hoạch giảng dạy chung của toàn Phân hiệu cho từng khoá học, năm học, kỳ học. Lập thời khoá biểu, bố trí và điều hành lịch trình giảng dạy – học tập. Phối hợp tổ chức, kiểm tra, theo dõi các hoạt động ngoại khoá, kiến tập, thực tập, thực hành, thực tế… trong chương trình đào tạo. Quản lý thiết bị, thư viện, phục vụ giảng dạy và học tập;
 3. Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, thi học kỳ, thi tốt nghiệp. Theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch giảng dạy, chương trình đào tạo và quy chế giảng dạy – học tập ở các hệ đào tạo; đề xuất, bổ sung hoặc điều chỉnh khi cần thiết để Phân Hiệu trưởng xem xét quyết định;
 4. Quản lý hành chính về giáo vụ và học vụ các hệ đào tạo của Phân hiệu theo đúng các quy chế về đào tạo đại học và cao đẳng do Bộ GD&ĐT và Trường đại học Bình Dương ban hành. Quản lý kết quả học tập của sinh viên; tổ chức xét học tiếp, ngừng học, cho thôi học và bảo lưu kết quả học tập đối với sinh viên;
 5. Tổ chức công tác xét tốt nghiệp, đề nghị cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo và quản lý hồ sơ văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp của sinh viên;
 6. Tham mưu cho Phân Hiệu trưởng các chế độ chính sách đối với cán bộ giảng dạy trong trường và cán bộ thỉnh giảng, phục vụ giảng dạy; kiểm tra, báo cáo, thống kê khối lượng giảng dạy của các hệ đào tạo để Nhà trường trả thù lao; đề xuất ý kiến về nhu cầu cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết phục vụ giảng dạy – học tập;
 7. Phối hợp với Phòng Kế toán – tài vụ thanh toán tiền giảng cho giảng viên theo quy định của Nhà trường;
 8. Phối hợp với Phòng phát triển thị trường lập kế hoạch triển khai tổ chức tuyển sinh các hệ đào tạo đại học, cao đẳng hàng năm; tham gia tổ chức công tác tuyển sinh cùng các đơn vị khác trong Trường;
 9. Cấp bảng điểm, giấy chứng nhận về học tập cho sinh viên; Lưu trữ các tài liệu đào tạo theo quy định về phân cấp quản lý của nhà trường;
 10. Kết hợp phòng PTTT mở rộng quan hệ công ty, doanh nghiệp nhằm hỗ trợ sinh viên trong quá trình kiến tập, thực tập và góp phần giải quyết nhu cầu việc làm cho sinh viên, học viên.

☑ NHÂN SỰ

STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  EMAIL
1 Lê Ngọc Nữ
Trưởng ban lnnu.cm@bdu.edu.vn
2 Nguyễn Chí Thanh Nhân viên
ncthanh.cm@bdu.edu.vn
3 Lý Tòng Hải Nhân viên lthai.cm@bdu.edu.vn
4 Nguyễn Tuấn Anh Nhân viên ntanh.cm@bdu.edu.vn
5 Trần Tiến Đạt Nhân viên ttdat.cm@bdu.edu.vn
6 Đào Mộng Nghi Nhân viên dmnghi.cm@bdu.edu.vn

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

 1. Điện thoại (Quản lý đào tạo): 02903 552 177 (Ext: 101,108)
 2. Điện thoại (Thư viện): 02903 552 177 (Ext: 300)
 3. Điện thoại (CTSV-ĐT): 02903 552 177 (Ext: 205, 206)