Bảng điểm các hệ (08/08/2019)

1425

* Ghi chú: Đối với các nhóm môn anh văn không chuyên sinh viên phải đạt 70% điểm bài tập online.

Tải về