Bảng điểm các hệ (15/10/2018)

756

Tải về

Lưu ý: Có 2 môn bảng điểm ghi thiếu

Phân tích hoạt động kinh doanh (Du Minh Thịnh 7iểm)

Xây dựng văn bản pháp luật (Hồ Thanh Phong 6 điểm)