Danh sách môn học thu học phí học kỳ III năm học 2017-2018 Lớp 17XD0101 và 18GD0102 hệ Chính quy

607

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội xin thông báo Danh sách môn học thu học phí học kỳ III năm học 2017-2018 Lớp 17XD0101 và 18GD0102 hệ Chính quy.

Trân trọng!