Đề cương trả nợ môn theo nhu cầu học kỳ II 2018-2019

618

Đề cương, bài giảng cho sinh viên, học viên đăng ký trả nợ môn theo nhu cầu học kỳ II 2018-2019.

Lưu ý: Đối với các môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối CM của ĐCSVN xem giáo trình tại thư viện, các môn ngành Luật sử dụng giáo trình, bài giảng GV đã dạy trước đó.

Trân trọng./.