Kế hoạch thực hiện đồ án ngành hệ Đại học khoá 17 ngành CNTT

906

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Kế hoạch thực hiện đồ án ngành hệ Đại học khoá 17 ngành CNTT.

Trân trọng!