Lịch học dự kiến Hệ Liên thông, VLVH, VB2 học kỳ 1 năm học 2018 – 2019

396

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội thông báo Lịch học dự kiến Hệ Liên thông, VLVH, VB2 học kỳ 1 năm học 2018 – 2019.