Lịch học tuần 03 từ ngày 18.9.2017 – 24.9.2017

784

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo lịch học tuần 03 từ ngày 18.9.2017 – 24.9.2017

Lịch khoá 20: 7h00 ngày 22 tháng 9 năm 2017 Test anh văn.