Lịch học tuần 12 hệ LT, VLVH, VB2 từ ngày 20.11.2017 – 26.11.2017

596

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT, VLVH,  VB2 tuần 12 từ ngày 20.11.2017 – 26.11.2017.

Trân trọng!