Lịch thi chính thức đợt 2 học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 (4/1/2022 – 16/1/2022)

1448

Thông báo bao gồm:

1. Lịch thi chính thức đợt 2 học kỳ 1 năm học 2021 – 2022.
2. Lịch thi bổ sung, thi lần 2.
3. Danh sách thi từng sinh viên tham dự đợt thi.
4. Kế hoạch làm bài thu hoạch cho sinh viên chuyên ngành Luật kinh tế.

Ghí chú: Tất cả sinh viên làm bài và nộp bài thi đợt 2 thông qua MS Teams.

1.Lịch thi chính thức đợt 2 học kỳ 1 năm học 2021 – 2022.

2. Lịch thi bổ sung, thi lần 2.

3. Danh sách thi từng sinh viên tham dự đợt thi.

4. Kế hoạch làm bài thu hoạch cho sinh viên chuyên ngành Luật kinh tế.