Lịch thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2019 – 2020

1222

Đợt 1: Từ ngày 28/10/2019 đến 3/11/2019

Đợt 2: Từ ngày 6/01/2020 đến 19/01/2020

Tải về