Lịch thi dự kiến học kỳ 2 năm học 2021 – 2022

786

Thời gian thi dự kiến:
Đợt 1: 11/4/2022 – 17/4/2022
Đợt 2: 13/6/2022 – 26/6/2022