Lịch thi hệ chính quy

1311

Lịch thi theo môn:

– Từ 2/1/2018 – 6/1/2018

– Từ 8/1/2018 – 13/1/2018 

– Từ 1/2/2018 – 2/2/2018 

Lịch thi theo từng lớp:

– Từ 2/1/2018 – 6/1/2018 

– Từ 8/1/2018 – 13/1/2018 

– Từ 1/2/2018 – 2/2/2018