Thông báo danh sách môn học dự kiến và kế hoạch điều chỉnh đăng ký hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2017 – 2018

512

Thông báo danh sách môn học dự kiến và kế hoạch điều chỉnh đăng ký hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2017 – 2018

Trân trọng./.