THÔNG BÁO HỌC PHÍ HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017

533

THÔNG BÁO HỌC PHÍ HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017


Lưu ý: Học phí của từng sinh viên tùy thuộc vào số lượng tín chỉ sinh viên đăng ký.

Trân trọng./.