Thông báo học phí học kỳ 2 năm học 2021 – 2022

283

– Thông báo học phí ngành Dược:

– Thông báo học phí các ngành khác: