Thông báo học phí học kỳ 3 năm học 2021 – 2022

447

* Học phí hệ Chính quy, Liên thông, Vừa làm vừa học:

* Học phí ngành Dược:

* Học phí hệ Văn bằng 2: