Thông báo kết quả đăng ký (đợt 1) và thời gian đăng ký bổ sung các lớp kỹ năng mềm học kỳ 1 năm 2017 – 2018

718

Thông báo kết quả đăng ký (đợt 1) và thời gian đăng ký bổ sung các lớp kỹ năng mềm học kỳ 1 năm 2017 – 2018

Trân trọng./.