Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2019-2020

3359

Phòng QL ĐT-CTSV-ĐH thông báo đến sinh viên về việc đăng ký học phần: 

Thời gian đăng ký kể: Từ ngày 02/12/2019 đến hết ngày 08/12/2019. 

Thời gian công bố kết quả đăng ký: ngày 14/12/2019.

Thời gian đăng ký bổ sung: ngày 16/12/2019 đến hết ngày 18/12/2019.

Thông báo

Link đăng ký môn học: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde9aAvAy6EJ2PpvWehvNJBdLlXM4HeffoCjL476yzL2kvltQ/formResponse

Lịch học