Thông báo về việc đăng ký môn học Kỹ năng mềm học kỳ I năm học 2018 – 2019

614

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội Thông báo về việc đăng ký môn học Kỹ năng mềm học kỳ I năm học 2018 – 2019.

Trân trọng !