Thông báo về việc đóng học phí học kỳ I năm học 2018 – 2019 hệ CQ, LT, VLVH, VB2

748

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội xin Thông báo về việc đóng học phí học kỳ I năm học 2018 – 2019 hệ CQ, LT, VLVH, VB2.

Trân trọng!