Thông báo về việc đóng học phí học kỳ I năm học 2018 – 2019 Lớp 17GD0101, 18GD0101, 18GD0102

635

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội xin Thông báo về việc đóng học phí học kỳ I năm học 2018 – 2019 lớp 17GD0101, 18GD0101, 18GD0102 hệ Chính quy.

Trân trọng