Thông báo về việc đóng học phí học kỳ I năm học 2018 – 2019 Lớp 18LTK1601, 18LCK1601

707

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội xin Thông báo về việc đóng học phí học kỳ I năm học 2018 – 2019 lớp 18LTK1601, 18LCK1601 hệ Chính quy.