Thông báo về việc đóng học phí học kỳ III năm học 2017 – 201 Lớp 17TC0101 hệ Đại học chính quy

1091

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội Thông báo về việc đóng học phí học kỳ III năm học 2017 – 2018 lớp 17TC0101 hệ Đại học Chính quy.

Trân trọng!