Thông báo về việc đóng học phí học kỳ III năm học 2017 – 2018 Lớp 17XD0101 và 18GD0102 hệ Đại học chính quy

463

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội xin Thông báo về việc đóng học phí học kỳ III năm học 2017 – 2018 Lớp 17XD0101 và 18GD0102 hệ Đại học chính quy.

Trân trọng!