Thông báo về việc đóng lệ phí ôn tập, thi chính trị tổng hợp và tốt nghiệp

573

Thông báo về việc đóng lệ phí ôn tập, thi chính trị tổng hợp và tốt nghiệp


Trân trọng./.