Thông báo về việc thu học phí và hỗ trợ học phí học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 theo hệ thống tín chỉ

430

* Thông báo học phí Dược học:

* Thông báo học phí các hệ:

* Thông báo hỗ trợ học phí: