Thông báo v/v điều chỉnh đăng ký môn học khóa 20 học kỳ III Năm học 2017 – 2018 hệ Đại học chính quy

583

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội xin thông báo v/v điều chỉnh đăng ký môn học khóa 20 học kỳ III  Năm học 2017 – 2018 hệ Đại học chính quy.

Trân trọng!