Kết quả xét điều kiện tốt nghiệp tạm thời đợt 3 năm 2018 cập nhật, điều chỉnh

1313

Phòng QL Đào tạo – CTSV – Đoàn hội thông báo kết quả xét điều kiện tốt nghiệp tạm thời đợt 3 năm 2018 cập nhật, điều chỉnh ( Danh sách xét điểm thi )

Danh sách đủ điều kiện

Danh sách không đủ điều kiện

Các bạn phản hồi thông tin vào ngày 23/10/2018 tại Phòng QL Đào tạo – CTSV – ĐH.