HÌNH THỨC VÀ THỂ LỆ CÁC NỘI DUNG THI

746

1. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU:
1.1 Mục đích

1.2 Tạo điều kiện phát huy tính sáng tạo của sinh viên đang học ngành kiến trúc trong các trường trên toàn quốc, nhằm trao đổi và giao lưu kinh nghiệm học tập giữa sinh viên các trường.

1.3 Yêu cầu
– Chấp hành nghiêm Điều lệ và các văn bản quy định của Ban Tổ chức;
– Đoàn kết, học tập lẫn nhau, phát huy tinh thần đoàn kết trong học tập và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong Festival
Xem tiếp