Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng, áp phích và ca khúc cổ động tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ IX

857