Thông báo đăng ký chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học cho sinh viên

       THÔNG BÁO

V/v đăng ký học phần Chuẩn đầu ra TOEIC dành cho sinh viên các khóa 16, 17, 18 và Chuẩn đầu ra Tin học dành cho sinh viên hệ chính quy và không chính quy

        Căn cứ vào Quyết định số 62/QĐ-ĐHBD-PĐT ngày 24 tháng 6 năm 2013 về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chính quy;

       Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-ĐHBD ngày 02 tháng 10 năm 2015 về việc ban hành chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng đào tạo theo tín chỉ;

       Căn cứ Quyết định số 450/QĐ-ĐHBD ngày 29 tháng 9 năm 2016 về việc ban hành chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng đào tạo theo tín chỉ;

       Căn cứ tình hình thực tế tại Phân hiệu,

       Nay Phân hiệu trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau thông báo về việc đăng ký học phần Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ (TOEIC dành cho các lớp không chuyên) và Chuẩn đầu ra Tin học cho sinh viên, học viên hệ chính quy và không chính quy như sau:

I. Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ (TOEIC-các lớp không chuyên)

1. Chi tiết môn học

STT

Mã môn

Tên môn

Số tiết

Học phí

Ghi chú

 1.  

TOEIC24CB

Ôn TOEIC căn bản 24 tiết

24

400.000

 

 1.  

TOEIC96

Ôn TOEIC 96 tiết

96

1.600.000

 

 1.  

TOEIC24CT

Ôn TOEIC cấp tốc 24 tiết

24

250.000

 

2. Quy định về đăng lý môn học, học phí, lệ phí

 • Tất cả sinh viên các khóa 16, 17, 18 chưa đạt chuẩn đầu ra TOEIC dành cho sinh viên các hệ chính quy theo quy định của Trường Đại học Bình Dương.
 • Sinh viên đóng học phí và lệ phí theo quy định về mức học phí, lệ phí hiện hành của Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau.
 • Sinh viên không tham gia học đủ số tiết quy định hoặc không vượt qua kỳ kiểm tra cuối khóa của mỗi học phần sẽ phải học lại và không được tham dự kỳ thi chuẩn đầu ra do Hội đồng kiểm tra năng lực tổ chức.

II. Chuẩn đầu ra Tin học

1. Tin học văn phòng

 1. Ôn 80 tiết

   

  • Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy chưa hoàn thành chuẩn đầu ra tin học, đã đạt học phần Tin học đại cương.
  • Lệ phí ôn: 600.000đ/khóa/sinh viên.
  • Nhóm lớp: Tối 2-4-6, Tối 3-5-7.
 2. Ôn cấp tốc 24 tiết

   

  • Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy chưa hoàn thành chuẩn đầu ra tin học, đã hoàn thành lớp 80 tiết hoặc đạt bài test trình độ tin học.
  • Lệ phí ôn: 200.000đ/khóa/học viên.
  • Nhóm lớp: Tối 2-4-6, Tối 3-5-7.
 3. Tin học căn bản

   

  • Đối tượng: Học viên hệ Liên thông.
  • Lệ phí ôn: 350.000đ/khóa/học viên.
  • Nhóm lớp: Thứ bảy và Chủ nhật.
 1. Thời gian và địa điểm đăng ký

   

  • Thời gian đăng ký và nộp lệ phí ôn từ ngày ra thông báo đến hết 31/10/2017.
  • Sinh viên đăng ký ôn tại Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học.
  • Nộp lệ phí ôn tại Phòng Kế toán.

Chi tiết liên hệ:

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC

PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG TẠI CÀ MAU

Số 3, đường Lê Thị Riêng, Khu Dự Án Đông Bắc, Phường 5, Tp.Cà Mau

Điện thoại: 02903.683.888.

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn
Gọi ngay