THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

Phong_Daotao_2016-03-07_004TẢI VỀ     TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG TẠI CÀ MAU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 41 /TB-PHĐHBDCM-2018  Cà Mau, ngày 06...

Hướng dẫn Mẫu phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia & Danh mục...

1. HƯỚNG DẪN MẤU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 http://camau.bdu.edu.vn/wp-content/uploads/file/cong-van-991-bgddt-qlcl.pdf 2. DANH MỤC MÃ TRƯỜNG THPT NĂM 2018 http://camau.bdu.edu.vn/wp-content/uploads/file/DANH MỤC MÃ TRƯỜNG THPT NĂM 2018.pdf

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG NĂM 2018

PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG TẠI CÀ MAU THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018 MÃ TRƯỜNG : DBD 1. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi...

THÔNG BÁO

Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 34 từ ngày 28.4.2018 – 29.4.2018

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hôi thông báo Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 34 từ ngày 28.4.2018 – 29.4.2018. Trân trọng!

Lịch học Hệ chính quy tuần 34 từ ngày 23.4.2018 – 29.4.2018

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội xin thông báo Lịch học Hệ chính quy tuần 34 từ ngày 23.4.2018 – 29.4.2018. Trân trọng!

Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 33 từ ngày 21.4.2018 – 22.4.2018

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hôi thông báo Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 33 từ ngày 21.4.2018 – 22.4.2018. Trân trọng!