Phòng Ngoại vụ

2626

I. CHỨC NĂNG

 • Tham mưu cho Lãnh đạo Phân hiệu và thực hiện các chiến lược marketing, sản phẩm, khách hàng; tạo hình ảnh, phát triển thương hiệu Phân hiệu Cà Mau;
 • Nghiên cứu và mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm của Phân hiệu;
 •  Là cầu nối giữa Phân hiệu và cơ quan, doanh nghiệp.

II. NHIỆM VỤ

1. Về đối ngoại

 • Xây dựng và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với lãnh đạo địa phương, các Cơ quan/Doanh nghiệp… nhằm tranh thủ các ưu đãi cho Phân hiệu.
 • Hợp tác đa phương, tận dụng các nguồn lực để phát triển qui mô và chất lượng cho Phân hiệu.
 • Tham mưu Ban lãnh đạo kế hoạch liên kết nhằm đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo.
 1. Về tuyển sinh
 • Chịu trách nhiệm tư vấn tuyển sinh tất cả các hệ đào tạo: Chính quy, VB2, liên thông, VLVH, Cao học, các lớp liên kết, các lớp ngắn hạn theo đơn đặt hàng trong và ngoài Phân hiệu.
 • Xây dựng và trình Ban Lãnh đạo Phân hiệu phê duyệt các chương trình, kế hoạch phát triển của đơn vị phù hợp với chiến lược phát triển của Phân hiệu.
 • Lập kế hoạch gắn kết hoạt động Phân hiệu với cơ quan, doanh nghiệp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội. Điều tra, khảo sát, đánh giá chất lượng đào tạo và nhu cầu xã hội, đề xuất chương trình đào tạo cụ thể theo yêu cầu cơ quan, doanh nghiệp.
 • Xây dựng mối quan hệ hợp tác với cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân phục vụ cho công tác tuyển sinh các hệ đào tạo.
 • Phối hợp các đơn vị có liên quan tham gia các hoạt động giao lưu, hội thảo, hội nghị, diễn đàn, sàn giao dịch với doanh nghiệp trong và ngoài trường.
 • Xây dựng dữ liệu về mạng lưới cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau và các tỉnh lân cận thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phục vụ công tác tuyển sinh trong và ngoài Phân hiệu.
 • Phối hợp với cơ quan, doanh nghiệp về việc huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ; hợp tác giữa cơ quan, doanh nghiệp và sinh viên nhằm thực hiện các giải pháp cải tiến khoa học kỹ thuật từ các yêu cầu của đơn vị.
 • Phối hợp các đơn vị liên quan trong Phân hiệu thực hiện các chương trình marketing, cập nhật thông tin lên website, thiết kế và đăng quảng cáo tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 • Xây dựng chỉ tiêu, phương án tuyển sinh, biện pháp thực hiện phương án tuyển sinh các hệ đào tạo và xây dựng cơ chế – chính sách khen thưởng, khuyến khích tăng cường quy mô và hiệu quả tuyển sinh của Phân hiệu.

III. NHÂN SỰ

STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  EMAIL
1 Nguyễn Thiện Nghĩa Trưởng phòng ntnghia.cm@bdu.edu.vn
2 Nguyễn Văn Đẫm Phó phòng vandam.cm@bdu.edu.vn
3 Phạm Ngọc Cầm Nhân viên pncam.cm@bdu.edu.vn
4 Thái Văn Sữa Nhân viên vansua.cm@bdu.edu.vn
5 Đào Ngọc Thể Nhân viên dnthe.cm@bdu.edu.vn

IV. LIÊN HỆ

    Điện thoại: 0290 399 7777 – 02903 552 177 (Ext: 100,112,126)