Kết quả thi chuẩn đầu ra tin học đợt 1 năm 2017

563

Kết quả thi chuẩn đầu ra tin học đợt 1 năm 2017

Trân trọng./.