Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học

4412

CHỨC NĂNG

NHIỆM VỤ

NHÂN SỰ

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL
1 Trịnh Huỳnh An
Trưởng phòng huynhan.cm@bdu.edu.vn
2 Nguyễn Thị Khắc Phụng Nhân viên khacphung.cm@bdu.edu.vn
3
Lê Ngọc Trân Nhân viên
ngoctran.cm@bdu.edu.vn
4
Dương Thanh Linh Nhân viên
dtlinh.cm@bdu.edu.vn
5
Trần Nguyễn Việt Linh Nhân viên
tnvlinh.cm@bdu.edu.vn

IV. LIÊN HỆ

  • Điện thoại: 0290 399 7777 – 02903 552 177 (Ext: 126)