Nghiên cứu và hoàn thiện dự án xây dựng nông thôn mới tại xã Trí Lực và xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

1432

Hình ảnh Báo cáo sơ kết đề tài nghiên cứu khoa học: "Nghiên cứu và hoàn thiện dự án xây dựng nông thôn mới tại xã Trí Lực và xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau" vào ngày 26/04/2012

PGS.TS. Trần Thị Kim Xuyến báo cáo sơ kết đề tài  NCKH GV: “Nghiên cứu và hoàn thiện dự án xây dựng nông thôn mới tại xã Trí Lực và xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau”

Sau khi PGS.TS. Trần Thị Kim Xuyến báo cáo sơ kết, các thành viên thảo luận và GS.TS. Cao Văn Phường đưa ra ý kiến kết luận