Thông báo về việc đăng ký và đóng lệ phí thi chuẩn đầu ra (Toeic) đợt 1 năm 2022 cho sinh viên hệ chính quy

302